REGULAMIN
NADAWANIA ODZNACZEŃ I STOPNI ORGANIZACYJNYCH
ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
TOWARZYSTWO PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 

Odznaczenia organizacyjne

 

 § 1

 

 1. Na podstawie § 7 Statutu, Związek Piłsudczyków RP TPJP zwany dalej Związkiem, nadaje odznaczenia oraz stopnie organizacyjne. Odznaczenia i stopnie organizacyjne są symbolami Związku.

 

 § 2

 

 1. Odznaczeniami organizacyjnymi Związku są:
  1. Order Honorowy
  2. Krzyż Honorowy (złoty, srebrny i brązowy)
  3. Medal „Zasłużony dla Związku Piłsudczyków RP TPJP”, (złoty, srebrny, brązowy)
  4. Odznaka „Honorowy Piłsudczyk”
  5. Ryngraf „Za Zasługi dla Związku Piłsudczyków RP TPJP”
  6. Dyplom uznania w twardej stylizowanej okładce
 2. Odznaczenia Związku nadawane są:
  1. Członkom Związku za zasługi dla organizacji
  2. Osobom i instytucjom spoza Związku w uznaniu szczególnych zasług za wspieranie działalności Związku lub upamiętnianie pamięci o Marszałku Józefie Piłsudskim i Jego żołnierzach nadawane są odznaczenia wymienione w pkt.1.

 

 § 3

 

 1. Order Honorowy nadaje się za zasługi, uwzględniając:
  1. Efektywną i długotrwałą pracę organizacyjną na różnych szczeblach struktur Związku
  2. Osiągnięcia w dziedzinie rozwoju struktur Związku i rozpowszechnianiu jego działań
  3. Ewidentne rezultaty w zakresie wznoszenia miejsc pamięci Józefa Piłsudskiego
  4. Osiągnięcia w zakresie współpracy z instytucjami kultury, szkołami i młodzieżą
  5. Osiągnięcia w zakresie współpracy z organami samorządowymi
  6. Osiągnięcia w zakresie organizacji uroczystości patriotyczno – religijnych
  7. Wzorową postawę etyczną i koleżeńską
 2. Krzyż Honorowy (złoty, srebrny i brązowy) nadaje się za zasługi uwzględniając:
  1. Ewidentne rezultaty w zakresie wznoszenia miejsc pamięci Józefa Piłsudskiego
  2. Osiągnięcia w zakresie popularyzacji działań i tradycji Związku
  3. Osiągnięcia w zakresie organizacji uroczystości patriotyczno – religijnych
  4. Osiągnięcia w zakresie współpracy z innymi stowarzyszeniami patriotycznymi
  5. Wzorową postawę etyczną i koleżeńską
 3. Medal Zasłużony dla Związku Piłsudczyków RP TPJP nadaje za zasługi uwzględniając:
  1. Aktywną pracę w macierzystym oddziale, okręgu
  2. Sprawowane funkcje we władzach oddziału, okręgu
  3. Aktywność na rzecz rozpowszechniania działań związku i pozyskiwania członków
  4. Wzorową postawę etyczną i koleżeńską
 4. Odznakę „Honorowy Piłsudczyk” nadaje się za przyczynianie się do propagowania dokonań i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego w swoim lokalnym środowisku lub w skali ogólnokrajowej.
 5. Ryngrafem lub Dyplomem uznania honoruje się za zaangażowanie w działalność związkową, przyczynianie się do propagowania jego dokonań.

 

 § 4

 

 1. Odznaczenia organizacyjne nadawane są na pisemny wniosek członków Zarządu Krajowego lub Prezesów Okręgów lub Oddziałów.
 2. Wniosek w sprawie odznaczenia kierowany jest na ręce Prezesa Zarządu a następnie przekazywany do rozpatrzenia przez Kapitułę Honorową Odznaczeń i Mianowań, działającej w oparciu o regulamin. (zał.1)
 3. Kapituła wnioskuje do Zarządu Krajowego o podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaczenia.
 4. Odznaczenia wręczane są Przez Prezesa Zarządu lub upoważnioną przez niego osobę w szczególności podczas uroczystości związkowych lub w trakcie innych wydarzeń o charakterze patriotycznym.
 5. Zarząd Krajowy Związku w imieniu Związku może występować do Prezydenta RP lub właściwych ministrów z wnioskiem, o nadanie odznaczeń i orderów państwowych lub odznaczeń resortowych, szczególnie zasłużonym członkom Związku.

 

Stopnie Organizacyjne

  

§ 5

 

 1. Stopnie organizacyjne są stopniami funkcyjnym zbliżonymi do występujących w Wojsku Polskim w latach 1914-1920 . Używanie ich jako symboli na mundurach organizacyjnych jest wyrazem pamięci o Marszałku Józefie Piłsudskim i Jego żołnierzach. Noszenie historycznych mundurów przez Piłsudczyków – członków Związku ma na celu symboliczne przypominanie współczesnym pokoleniom Polaków ludzi, którzy wywalczyli niepodległości umiłowanej Ojczyzny.
 2. Stopnie organizacyjne są jednocześnie wyróżnieniem członka Związku, określającym staż i miejsce w hierarchii organizacyjnej.
 3. Stopnie organizacyjne mogą być noszone tylko i wyłącznie na mundurach organizacyjnych.
 4. W Związku Piłsudczyków RP TPJ obowiązują następujące stopnie organizacyjne jednocześnie będące stopniami funkcyjnymi:
   1. generałowie Związku Piłsudczyków RP TPJ:
    1. generał Związku Piłsudczyków (gen. zw.)
    2. generał broni.Związku Piłsudczyków (gen.broni.zw.)
    3. generał dywizji Związku Piłsudczyków (gen. dyw. zw.)
    4. generał brygady Związku Piłsudczyków (gen. bryg. zw.)
   2. oficerowie starsi Związku Piłsudczyków RP TPJP:
    1. pułkownik Związku Piłsudczyków (płk zw. )
    2. podpułkownik Związku Piłsudczyków (ppłk zw.)
    3. major Związku Piłsudczyków (mjr zw.)
   3. oficerowie młodsi Związku Piłsudczyków RP TPJ:
    1. kapitan Związku Piłsudczyków (kpt. zw.)
    2. porucznik Związku Piłsudczyków (por. zw.)
    3. podporucznik Związku Piłsudczyków (p. por. zw.)
    4. chorąży Związku Piłsudczyków (chor. zw.)
   4. podoficerowie Związku Piłsudczyków RP TPJ:
    1. starszy sierżant Związku Piłsudczyków (st.sierż. zw)
    2. sierżant Związku Piłsudczyków (sierż. zw.)
    3. plutonowy Związku Piłsudczyków (plut. zw.)
    4. starszy kapral Związku Piłsudczyków (st. kpr. zw.)
    5. kapral Związku Piłsudczyków (kpr. zw.)
   5. szeregowcy Związku Piłsudczyków RP TPJ:
    1. starszy szeregowy Związku Piłsudczyków (st. szer. zw.)
    2. szeregowy Związku Piłsudczyków (szer. zw.)
 5. Posługę duszpasterską w Związku pełnią: Kapelan Naczelny ZP RP TPJ przy Zarządzie Krajowym i Kapelani Okręgów i Oddziałów

 

 § 6

 

 1. Zasady nadawania stopni organizacyjnych.
  1. Stopnie organizacyjne Związku przysługują tylko jego członkom.
  2. Stopień organizacyjny szeregowego Związku, otrzymują wszystkie osoby z chwilą przyjęcia ich w poczet członków Związku.
  3. Stopnie szeregowych i podoficerów nadają Zarządy Oddziałów i Okręgów w formie uchwały.
  4. Stopnie oficerskie nadaje Zarząd Krajowy w trybie wniosków złożonych do Kapituły Honorowej Odznaczeń i Mianowań (zał. 1).
  5. Stopnie oficerskie nadawane są również członkom Związku, którym nadano stopnie oficerskie podczas służby w resortach mundurowych. Nadawany stopień organizacyjny musi być stopniem równorzędnym w stosunku do stopnia już posiadanego (nostryfikacja stopnia).
  6. Stopnie generałów nadaje się zasłużonym członkom Związku w szczególności pełniącym funkcje w Zarządzie Krajowym lub funkcję Prezesa Okręgu.
  7. Najwyższy stopień organizacyjny – Generał Związku Piłsudczyków RP, przysługuje Prezesowi Zarządu Krajowego i nadawany jest uchwałą Zarządu Krajowego na pierwszym posiedzeniu, po zakończeniu obrad Kongresu Delegatów ZP RP TPJP.
 2. Stopnie oficerskie wręczane są przez Generała Zawiązku Piłsudczyków RP - Prezesa Zarządu Krajowego lub upoważnioną przez niego osobę w szczególności podczas uroczystości związkowych lub w trakcie innych wydarzeń o charakterze patriotycznym.

 

 § 7

 

 1. Generałowie nie pełniący funkcji w strukturach Związku powoływani są do Rady Generałów przez Generała Związku Piłsudczyków - Prezesa Zarządu Krajowego . Rada Generałów jest organem doradczym Generała Związku Piłsudczyków - Prezesa Zarządu Krajowego .
 2. Prezes Zarządu Krajowego, kończący kadencję, zachowuje dotychczasowy stopień organizacyjny, otrzymując tytuł Honorowego Prezesa Związku i wchodzi w skład Rady Generałów.

 

 

Prezes Zarządu Krajowego ZPRP TPJP
gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa

 

 

Załącznik 1 do REGULAMINU NADAWANIA ODZNACZEŃ I STOPNI ORGANIZACYJNYCH        
                                
Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej TPJP

WNIOSEK

Prezes Zarządu ……………………………………………………………………
nazwa Oddziału /Okręgu

niniejszym wnioskuje o nadanie
…………………………………………………
                                                       nazwisko, imię członka ZPRP

stopnia …………………………………………………………………
                 wymienić nazwę stopnia organizacyjnego oficerskiego

Informacje o członku ZPRP

Data i miejsce urodzenia …………………………………..imiona rodziców………………………….
PESEL………………………aktualna funkcja organizacyjna/ stopień organizacyjny…………………
Data przyjęcia do organizacji (rok)…………………………………..
Dotychczasowe funkcje organizacyjne / stopnie organizacyjne w ZPRP, wymienić okresy zajmowania
od/do…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadany stopień w służbach mundurowych w kraju ………………………….....................................
Wykształcenie……….........................................

Uzasadnienie wniosku
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data…………….
Pieczęć organizacyjna                                                                       Podpis i pieczęć Wnioskodawcy

Przedstawione dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z zasadami RODO.


Drukuj   E-mail